Caritas Christi urzet nos (Miłość Chrystusa przynagla nas)

Oficjalna nazwa wspólnoty pallotyńskiej: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici SAC) wskazuje, że jej celem jest rozbudzenie ducha chrześcijańskiego apostolatu. Założycielem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego był kapłan rzymski św. Wincenty Pallotti, stąd potoczna nazwa pallotyni. W zamierzeniach założyciela pallotyni mają stanowić pomost między duchowieństwem diecezjalnym a zakonnym.

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego (…) dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.

( Wincenty Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Pallotyni są wspólnotą księży, których życie zawiera wiele elementów zakonnych. Członkowie wspólnoty pallotyńskiej praktykują rady ewangeliczne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Księża pallotyni nie składają ślubów publicznych (praktykowanych w innych zakonach), ale przyrzeczenia zobowiązujące ich do życia ewangelicznego.

Pallotyni – zgodnie z wolą założyciela podejmują działalność duszpasterską i misyjną. Zajmują się duszpasterstwem parafialnym, akademickim, duszpasterstwem rodzin oraz różnego rodzaju grup nieformalnych. Prowadzą rekolekcje, pracują wśród chorych – w szpitalach i domach starców.

 Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro.

Wincenty Pallotti

SAC posiada swoje prowincje w Argentynie, Australii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Austrii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii oraz we Włoszech. Działający w Polsce od 1907 roku pallotyni, zajmują się akcją ewangelizacyjną w krajach misyjnych oraz działalnością charytatywną w Afryce, Indiach i Południowej Ameryce. Obecnie, do dwóch polskich prowincji Stowarzyszenia (Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego) należy ponad 600 księży, braci, kleryków i nowicjuszy, co stanowi około ¼ wszystkich, rozsianych po całym świcie pallotynów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.