12 – 14 października 2018 – Rekolekcje weekendowe ze Słowem Bożym
„Oto Baranek Boży”. (J 1,19-39)
Rekolekcje z Janem Chrzcicielem – Przyjacielem Oblubieńca.

Pierwsza chwila chrześcijańskiego powołania to rozpoznać Baranka i pójść za Nim. Chodzi o to, by pójść za Jezusem ufając MU bez reszty, dlatego że jest Barankiem i że jest to tajemnica miłości i miłosierdzia. Rekolekcje wprowadzają nas w łagodność Chrystusa, jako Baranka gładzącego grzech świata, Baranka, który jest Ofiarą przebłagalną. Jan Chrzciciel zapytany przez kapłanów i lewitów z Jerozolimy nie zaparł się i wyznał: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Całe jego życie stało się znakiem wskazującym na Jedynego Baranka, na Jedynego Oblubieńca. Rozważany fragment należy do Cyklu Baranka w Ewangelii św. Jana. Poprzednik Jezusa udziela odpowiedzi na pytanie, które zadał Abrahamowi Izaak:
Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. (Rdz 22, 7-8).
Dajmy się poprowadzić Barankowi dokądkolwiek pójdzie…